БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА НА СИТЕ ПРОИЗВОДИ БУШНЕЛ
Производите што им служат на здравствените потреби на населението. Според СЗО, овие производи треба да бидат достапни „во секое време, во соодветни количини, во соодветни дозирани форми, со обезбеден квалитет и соодветни информации, и по цена што можат да си ја дозволат поединецот и заедницата“.